D’fhoilsigh Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, agus an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara tuarascáil inniu ina bhfiosraítear an gá atá le comhoibriú pan-Eorpach méadaithe ar athchóiriú, caomhnú agus bainistiú inbhuanaithe tailte móna. Déantar achoimre sa tuarascáil ar thorthaí staidéir thaiscéalaíoch chun a fháil amach conas a d’fhéadfadh líonra Eorpach cabhrú le bacainní gníomhaíochta agus beartais do thailte portaigh a shárú.

Bhí os cionn 150 páirtí leasmhar ó earnáil na dtailte portaigh ar fud na hÉireann agus na hEorpa páirteach sa staidéar taiscéalaíoch Tionscnamh Tailte Móna na hEorpa. Ba é an aidhm a bhí leis an staidéar ná fáil amach faoi phríomhriachtanais thailte móna na hEorpa agus féachaint an bhféadfadh tairbhí a bheith ann a d’fhéadfadh eascairt as comhoibriú trastíre maidir le bainistiú tailte móna.

Tuarascáil ar Thionscnamh Tailte Móna na hEorpa – Béarla – PDF

Tuarascáil ar Thionscnamh Tailte Móna na hEorpa – Gaeilge – PDF

 

Portach Cheathrú na gCapall

 

Portach Clara

Portach Choillidh Chonnaidh

 

An Portach Maireachtála Colláise

Chun rochtain a fháil ar ár dtáirgí insoláthartha tionscadail, lena n-áirítear tuarascáil an Layman ar achoimre úsáideach ar ár ngníomhaíochtaí agus aschuir, féach thíos le do thoil:

 

EU LIFE Natura 2000 Department of Housing, Local Government and Heritage
Raised Bog Life