Comhpháirtithe, Tacaíocht & Treoir

Tionscadal comhpháirtíochta is ea an Portach Beo idir an Clár EU LIFE agus an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, mar aon le Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra an Rialtais. San iomlán, bhí an tionscadal á bhainistiú – agus tá gníomhartha an tionscadail á bhfeidhmiú – ag Foireann Tionscadail de chúigear atá lonnaithe sa Mhuileann gCearr i gceartlár Lár-Réigiún na hÉireann. Tá an Fhoireann Tionscadail faoi threoir Ghrúpa Stiúrtha Tionscadail atá níos mó agus ionadaíocht á dhéanamh aige sin ar Rialtas na hÉireann, pobail áitiúla, NGOnna agus páirtithe leasmhara eile. Tá breis sainchomhairle ar fheidhmiú ghníomhartha an tionscadail ar fáil trí Ghrúpa Comhairleach na bPáirtithe Leasmhara agus tríd an nGrúpa Comhairleach Teicniúil.

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta

Is í an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta faoin Aire Stáit Malcolm Noonan TD an Tairbhí Comhordaithe ar an tionscadal agus is iad a chuireann an creat reachtach agus polasaí ar fáil do chaomhnú na bithéagsúlachta in Éirinn, agus a dhéanann maoirseacht ar a fheidhmiú.

Déanfaidh an Roinn na nithe seo:
• Comhordú ar sheachadadh chonradh na bPortach Bog agus tacú leis na próisis theicniúla agus riaracháin;
• Raon ionadaíoch d’éiceachórais a chaomhnú agus feabhas a chur ar líon an fhlóra agus an fhauna in Éirinn;
• Sannadh agus bainistiú ar Limistéir Caomhantais Speisialta (SACanna) agus Limistéir faoi Chosaint Speisialta (SPAnna) de réir Threoracha an AE maidir le Gnáthóga agus Éin;
• Sannadh agus comhairle faoi chosaint na Limistéar Oidhreachta Nádúrtha (NHAnna) agus aird ar leith á thabhairt ar an ngá go rachfaí i gcomhairle le páirtithe leasmhara;
• Na socruithe cuí a dhéanamh d’fheidhmiú na reachtaíochta agus na bpolasaithe Náisiúnta agus AE mar aon le daingniú agus feidhmiú a dhéanamh ar an raon de Choinbhinsiúin agus Comhaontaithe idirnáisiúnta a bhaineann leis an oidhreacht nádúrtha;
• Páirceanna Náisiúnta agus Tearmainn Dhúlra atá faoi úinéireacht Stáit a bhainistiú, a chothabháil agus a fhorbairt;
• Rialú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí a d’fhéadfadh dochar nó bagairt a dhéanamh ar ghnáthóga nó speicis;
• Eolas a fhorbairt trí thaighde;
• Suirbhé agus monatóireacht a dhéanamh ar ghnáthóga agus speicis a bhfuil luach caomhnaithe acu;
• Eolas a scaipeadh agus feasacht a mhéadú faoin oidhreacht nádúrtha;
• Eolas a chur ar fáil d’údaráis eile faoin oidhreacht nádúrtha agus an bhithéagsúlacht.

Tá taithí fhorleathan ag an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra i réimse an tionscadail atá beartaithe, agus lena chois sin tá ceannas déanta acu nó bhí siad rannpháirteach i líon suntasach de thionscadail LIFE roimhe seo, lena n-áirítear dhá thionscadal athchóirithe portach roimhe seo a rinne Seirbhís Foraoiseachta na hÉireann, Coillte. (LIFE 04 NAT/IE/000121 agus LIFE02 NAT/IRL/8490)

Is féidir breis eolais a fháil ag www.housing.gov.iewww.npws.ie

Grúpa Stiúrtha an Tionscadail

  • Mionsonraí ar fáil go luath

Stakeholder Advisory Grúpa Comhairleach na bPáirtithe Leasmhara

  • Mionsonraí ar fáil go luath.
EU LIFE Natura 2000 Department of Housing, Local Government and Heritage
Raised Bog Life