Foireann Tionscadail na bPortach Beo:

(Iarbhainisteoir Feasachta Poiblí 2016 – 2020 Ronan Casey)

Nótáil le do thoil go bhfuil oifigí na bPortach Beo sa Mhuileann gCearr dúnta anois de bharr shrianta Covid-19. Caithfear gach comhfhreagras a chur chuig

An Portach Beo, F/Ch Aonad Bainistithe na dTailte Móna, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil & Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, An Charraig Leathan, Loch Garman, Y35 AP90. Ríomhphost: peatlandsmanagement@housing.gov.ie

Féach: https://www.npws.ie/about-npws/business-units/peatlands-management-unit

LIVING BOG LIFE14 NAT/IE/000032 Project team- 2016 – 2020: Ó chlé: Evelyn Slevin, Ronan Casey, William Crowley, Jack McGauley, John Cody

EU LIFE Natura 2000 Department of Housing, Local Government and Heritage
Raised Bog Life