Tionscnamh Tailte Portaigh na hEorpa

D’fhoilsigh Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, agus an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara tuarascáil inniu ina bhfiosraítear an gá atá le comhoibriú pan-Eorpach méadaithe ar athchóiriú, caomhnú agus bainistiú inbhuanaithe tailte móna. Déantar achoimre sa tuarascáil ar thorthaí staidéir thaiscéalaíoch chun a fháil amach conas a d’fhéadfadh líonra Eorpach cabhrú le bacainní gníomhaíochta agus beartais do thailte portaigh a shárú.

Bhí os cionn 150 páirtí leasmhar ó earnáil na dtailte portaigh ar fud na hÉireann agus na hEorpa páirteach sa staidéar taiscéalaíoch Tionscnamh Tailte Móna na hEorpa. Ba é an aidhm a bhí leis an staidéar ná fáil amach faoi phríomhriachtanais thailte móna na hEorpa agus féachaint an bhféadfadh tairbhí a bheith ann a d’fhéadfadh eascairt as comhoibriú trastíre maidir le bainistiú tailte móna.

Tuarascáil ar Thionscnamh Tailte Móna na hEorpa – Béarla – PDF

Tuarascáil ar Thionscnamh Tailte Móna na hEorpa – Gaeilge – PDF

EU LIFE Natura 2000 Department of Housing, Local Government and Heritage
Raised Bog Life