Fáilte chuig an bPortach Beo

bPortach Beo 2022

Fáilte chuig ‘An Portach Beo’ – an tionscadal athchóirithe portaigh aonair is mó ar tugadh faoi riamh in Éirinn.


Cuirfear beocht ar ais in 12 de phortaigh ardaithe uathúla SAC na hÉireann idir 2016 – 2021, agus tabharfar faoi obair bhreise ar dhá phortach eile. . Cuirfidh an obair athchóirithe ar na láithreáin Natura 2000 seo feabhas ar bhreis agus 2,600 heicteár de ghnáthóg portaigh ardaithe atá i mbaol – achar atá níos mó ná 7,000 Páirc an Chrócaigh, 18% d’achar iomlán na bportach ard náisiúnta.

Meastar go bhfuil caillteanas 99% in achar bunaidh an phortaigh ardaithe atá ag fás go gníomhach i lár tíre na hÉireann. An beagán de atá fágtha, teastaíonn athchóiriú agus caomhnú uaidh. A bhuíochas don tionscadal cúig bliana seo, a tharla le cabhair ón gCiste Bithéagsúlachta EU LIFE Nature agus ón tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, beidh an Portach Beo ina bheatha arís…

 

Portach Ard an Chuilinn

Co. an Longfoirt

Portach Cheathrú Bheithí / na Ceachrach

Co. Ros Comáin

Portach Cheathrú na gCapall

Co. na Gaillimhe

Portach Chlóirthigh

Co. Uíbh Fhailí

Portach Dhoire an Fhia

Co. Ros Comáin

Portach an Fhéir Bháin

Co. Uíbh Fhailí

Portach Gharascail

Co. na hIarmhí

Portach Choillidh Chonnaidh

Co. an Chabháin

Portach an Mhongáin

Co. Uíbh Fhailí

Portach Mhaigh Cláir

Co. Uíbh Fhailí

Portach an Ráithín Mhóir

Co. Uíbh Fhailí

Portach Shearbhóige

Co. Uíbh Fhailí
EU LIFE Natura 2000 Department of Housing, Local Government and Heritage
Raised Bog Life